090-159850 info@arkinova.se

Företaget

Arkinova Arkitekter, grundat 1989, är ett lokalt ägt arkitektkontor i Umeå med ett arbetsfält som hela tiden växer. Arkinova har ett brett verksamhetsregister som omfattar samhällsbyggandets alla delar från översiktlig planering till varsamt omhändertagande av detaljer.

Genom ett aktivt deltagande i skapande processen av den fysiska miljön befinner sig kontoret i ständig utveckling. Vi strävar efter att i samarbete med beställaren positivt utnyttja det mindre företagets flexibilitet och smidighet. För närvarande utgörs Arkinovas personalstyrka av 11 personer; fyra arkitekter och sex ingenjörer samt en administratör som sammanhållande länk.

Affärsidé

Vi strävar efter att positivt utnyttja det mindre företagets flexibilitet och smidighet, och verkar alltid utifrån kundens önskemål och behov.

Kontaktvägarna mellan kunden och oss är korta, liksom beslutsvägarna inom företaget.

Vi har ett prestigelöst arbetssätt och visar alltid ett stort engagemang i våra projekt oavsett typ och storlek.

Genom våra erfarna arkitekter och ingenjörer kan vi på ett kompetent sätt genomföra uppdrag från tidiga utredningar och skissarbete till färdiga bygghandlingar.

Samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med Studio Salmonsson AB.

För att säkerställa en bred kompetens i erhållna uppdrag utvecklar vi även nätverk med andra kvalificerade konsulter och kompetenta resurspersoner.

Kvalitet och miljö

Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är utformat enligt ISO 9001:2008 respektive ISO 14001:2004.

Grundläggande i vårt kvalitetsbegrepp är att i tid leverera rätt kvalitet till överenskommet pris.

Vi bevakar och verkar för att de projekt som vi deltar i främjar skyddet av miljö och kretslopp med hushållning och återbruk.

Vi bidrar till en hållbar ekologisk utveckling och integrerar miljömedvetenheten i det arkitektoniska arbetet oavsett projektets storlek och omfattning. Kvalitets- och miljöarbetet är för oss en ständigt pågående process. Vi för en kontinuerlig diskussion kring frågor som för arbetet vidare och vi utbildar oss kontinuerligt.

R

Kvalitetspolicy

Arkinova Arkitekter ska inge förtroende för sin förmåga som ett professionellt arkitektkontor.

Vi står för en arkitektur som innefattar god estetik, funktion och ekonomi.

Vi ska alltid tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Arkitekthandlingarna skall spegla ett bra och professionellt arbete.

Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande författningskrav. I uppdragsbekräftelse anges eventuella avsteg och tillägg som vi definierat mot vad som anges i ABK 09.

Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Arkinova Arkitekter skall i sina kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Uppdragen utförs utifrån kundkrav och baseras på tillämpliga lagkrav.

Vi ska verka för att resurssnålhet, kretslopps- och övriga miljö- och hälsofrågor prioriteras tillsammans med funktion och ekonomi i projekten.

Miljöarbetet innebär att stödja kund med ett aktivt val av material, teknik och utformning som beaktar miljöaspekter.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.